Vår politik

Här sammanfattar vi Salamoderater våra tankar kring några av de områden vi arbetar med. Allt eftersom kommer vi att lägga upp material baserat på valprogrammet 2018 och våra idéer för att ännu bättre Sala.

Kultur & fritid

För Moderaterna är det viktiga att det finns en kultur/fritid som alla kan ta del av och som inte exkluderar någon.

Moderaterna utgångspunkt är att politiken inte pekar ut vilken väg kultur/fritids utvecklingen  ska ta, utan vill att kultur/fritid ska få själv växa efter egna förutsättningar. Sala kommun ska efter sina förutsättningar bistå kultur/fritidslivet så att alla kan ta del av det och inte någon exkluderas.

Skola & utbildning

Salamoderaternas utbildningspolitik kännetecknas av trygghet, valfrihet och rättvisa. Skolan ska fokusera på kunskapsuppdraget. En skola med hög kvalitet i undervisningen är av största vikt både för den enskilde och för samhället. I Sala ska därför alla elever ha rätt till att ha behöriga/legitimerade lärare på varje lektion.

För en bra skolgång krävs det en skola med arbetsro. Därför vill vi att skolan ska erbjuda elverna lugn- och ordning. Genom den nya skollagen ges nödvändiga förutsättningar för att kunna motverka mobbning och upprätthålla god studiero.

I Sala ska ingen elev gå osedd genom skolan. Alla elever i Sala måste få komma till sin rätt. Skriftliga omdömen ska underlätta för elever och föräldrar att se om utvecklingen går åt rätt håll. Dessutom har ett nytt betygssystem införts och från och med hösten 2012 ges betyg från årskurs 6. Fördelarna med att tidigarelägga betygsättningen är många, kunskapsluckor kan upptäckas tidigare så att rätt åtgärder kan sättas in.

För att skolan ska hålla en hög kvalité är det viktigt att våra lärare trivs med att arbeta i Sala. Det är därför viktigt att lärare i Sala ges möjlighet att utvecklas i sin profession.

Som ett led i detta vill vi därför att Sala anställer förste lärare. Det för att skickliga lärare är den enskilt viktigaste förutsättningen för ökad kunskapsutveckling i skolan. Sala ska hela tiden verka för att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla de bästa lärarna. Vi vill att Sala skall vara en attraktiv kommun för både lärare och elever.

 

Äldreomsorg

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

  • Höjt bostadstillägg för pensionärer
  • Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen
  • Bryt ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre
  • Mer mobil vård för de mest sjuka äldre
  • Förenkla biståndsbedömningen
  • Hög kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav
Tappade uppkopplingen