Moderat förslag till långsiktig lösning för skolverksamhetens lokalfråga

Peter Molin, Salamoderaternas gruppledare och tillika skolnämndens ordförande, har idag presenterat ett förslag till långsiktig lösning av lokalfrågan för skolnämndens verksamhet.

  • Med anledning av ett växande behov av platser inom skola och förskola föreslås –
    att en ny skola om med plats för minst 350 elever planeras och byggs med målsättning att skolan skall kunna tas i bruk inför höstterminen 2021.
  • att Lärkbacksskolans moduler ersätts senast sommaren 2018 och att placering av nya moduler medger placering av ev. ytterligare modul.
  • att tidigare aviserade behovet av fyra nya förskoleavdelningar bör finnas på plats fram till år 2020.

En helt enig skolnämnd har idag beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. För moderaterna i Sala är det mycket glädjande att vårt förslag hörsammas eftersom det ligger i linje med vårt mål att rusta skol- och förskolans verksamhet inför framtiden.

Peter Molin (M)

Tappade uppkopplingen